การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่งปิยดา บุญหล้า
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit352