การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่งพัชรีย์ ตักสินลา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit755