ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ชื่อผู้แต่งกฤษดา สมัตถะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการชัยภูมิ
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit380