การศึกษาความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อผู้แต่งจันทร์หอม อยู่บัว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit408