การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต
ชื่อผู้แต่งชูชาติ เจริญชัยไธสงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit398