การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายบูรพาป่าบอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายบูรพาป่าบอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ สำแดง
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit213