การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบำรุง

ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบำรุง
ชื่อผู้แต่งกานต์สินี ทวีสุข
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit316