การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ ทศนิยมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมังคลาราม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ ทศนิยมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมังคลาราม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
ชื่อผู้แต่งกลรัตน์ ทองขวิด
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit292