การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง วงกลม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง วงกลม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ชื่อผู้แต่งศรีนคร ลาธุลี
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit725