การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านมะเลาะ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอน KWDL

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านมะเลาะ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอน KWDL
ชื่อผู้แต่งศิวศิษฏ์ สารสิทธิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2565
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit327