ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ ทูลธรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit377