ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ พิมพ์รัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit395