ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และนากลาง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และนากลาง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2
ชื่อผู้แต่งวิรัณภัทร์ ปิ่นแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit421