ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ชื่อผู้แต่งอภิสาร สายใหญ่
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit439