การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เนมินทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit414