ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้แต่งอิสรีย์ ศรีจันทร์ดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit369