ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่อผู้แต่งสศิราวรรณ กล่ำทวี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit380