บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่งพชรพร รุ่งสว่าง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit330