ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่อผู้แต่งสุพัชชา เครือฉิม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit493