ความคิดเห็นของครูต่อการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 46 สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 46 สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสุรสิงห์ สุดเฉลียว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit349