ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนในเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนในเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา อ่อนฉวี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit331