ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดกลาง เขตดุสิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดกลาง เขตดุสิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่อผู้แต่งศิรรัตน์ เสตสุบรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit295