ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในโรงเรียนอำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ชื่อเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในโรงเรียนอำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ชื่อผู้แต่งสมชัย สินธุศิริ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit462