ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

ชื่อเรื่องทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ชื่อผู้แต่งกัณฐิมา ส่งแสง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit364