ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ชื่อผู้แต่งทิพยรัตน์ พฤกษาจันทนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit319