ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มลัดหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มลัดหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชื่อผู้แต่งนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit342