ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่อผู้แต่งนวลละออ ฝูงใหญ่
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit342