ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ ศิริมาตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit577