การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังทางปัญญากับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังทางปัญญากับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ พลาหาญ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit508