ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชื่อผู้แต่งเมธาวี กำแพงเพ็ชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit322