ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ชื่อผู้แต่งวนิดา ทักษ์คีรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit288