ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งพรวิภา วรรณศิลป์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit317