ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วาณิช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit493