ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลำพูน-ลำปาง

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่องานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลำพูน-ลำปาง
ชื่อผู้แต่งศิริขวัญ รัตน์สุวรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit556