ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งสุมาลี จิตรเพียรค้า
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit319