การบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหลักเมืองสมุทรสาคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหลักเมืองสมุทรสาคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ เจนหนองแวง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit505