ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มคุ้งบางกระเจ้าและกลุ่มนครเขื่อนขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มคุ้งบางกระเจ้าและกลุ่มนครเขื่อนขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
ชื่อผู้แต่งจุฑาภรณ์ เลิศศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit341