ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ชื่อผู้แต่งอำภา ธัญญเจริญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit352