ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอองครักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอองครักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ชื่อผู้แต่งศิริภา โคทนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit320