ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งสุธิดา สุวินทรากร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit304