ความพึงพอใจของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ชื่อผู้แต่งภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit314