ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออุทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ชื่อเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออุทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชื่อผู้แต่งประสิทธิชัย จับฟั่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit564