การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่งปุณนดา รัชโพธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit526