ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อผู้แต่งปูริดา ผลขำทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit287