ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่งมัติกา ทุมลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit312