ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
ชื่อผู้แต่งอารมณ์ อนุมาศ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit312