ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวิมลวรรณ แสบงบาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit442