ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)

ชื่อเรื่องทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)
ชื่อผู้แต่งรุ่งอุทัย ผลเกิด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit821