ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะประจาสายงานของโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะประจาสายงานของโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งกัญชริญา พรมแพน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit405