ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ อ่วมสอาด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit464